Δωρεές

Το 25% από το κέρδος από την πώληση κάθε βραχιολιού  προσφέρεται για τη χρηματοδότηση ενός φιλανθρωπικού σκοπού τοπικού χαρακτήρα.

Κάθε χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων υλοποιείται μια δράση βοήθειας για έναν καλό σκοπό προς όφελος μιας επιλεγμένης κοινωνικής ομάδας.

Ενημερωθείτε εδώ για τον προορισμό των χρημάτων:

Donations

25% of our profit from the sale of each bracelet  goes towards funding a charitable cause of local character.

Every year, during the Christmas holidays, we implement an action that helps the good cause of a selected social group.

Learn more here about the proceeds’ destination: